ആമുഖം

മദ്രസയെക്കുറിച്ച്

കോഴിക്കോട് മര്‍്ക്കസുദ്ദവ കേന്ദ്രമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സി ഐ ഇ ആര്‍ പാഠ്യപദ്ദതിയും പഠനരീതിയുമനുസരിച്ച് സൌദി ഇന്ത്യന്‍ ഇസ്ലാഹി സെന്റെര്‍ - റിയാദ് നു കീഴില്‍ റിയാദ് - അസീസിയയില്‍ പ്രവാസി വിദ്യാര്ത്ഥി്കള്ക്കായി നടത്തപ്പെടുന്ന മതപഠന സംരംന്ബമാന്ന്‍ ദാറുല്‍ ഫുര്‍്ഖാന്‍് മദ്രസ. 1995നവംബറില്‍ ആരംപിച്ച മദ്രസ ഇന്ന്‍ വളരെ കാര്യക്ഷമമായും ആസൂത്രിദമായും നടത്തപ്പെടുന്നു. പതിനാലു കുട്ടികളുമായി ആരംഭിച്ച മദ്രസയില്‍ ഇന്ന്‍ നൂറ്റി ഇരുപതിലതികം വിദ്ദ്യാര്ത്ഥികള്‍് പഠിക്കുന്നുണ്ട്.
ഒന്നാം ക്ലാസിനു മുന്പ് ഒരു ക്ലാസും ഒന്നാം ക്ലാസ് രണ്ടു ടിവിശനുമടക്കം എട്ടു ക്ലാസുകളുണ്ട്. മൂന്ന്‍ അദ്ദ്യാപികമാരടക്കം പന്ത്രണ്ട് അദ്ധ്യാപകരും മദ്രസയില്‍ സേവനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അസീസിയയിലെ ദാറുല്‍ ഫുര്ഖാന്‍് തഹ്ഫീലുല്‍് ഖുര്‍ ആനുമായി സഹകരിച്ചാണ് മദ്രസയുടെ പ്രവര്‍ത്തനം.

പുതിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍


അടുത്ത ചില മാസങ്ങളിലായി ദാറുല്‍ ഫുര്‍ഖാന്‍ മദ്രസ നടത്താന്‍ ഉദ്ധേശിക്കുന്നതുംനടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്‍്.

ബാലവേദി രൂപീകരണം
മദ്രസയിലെ വിദ്യാര്‍്ത്ഥികളുടെ പഠന പാഠ്യേതര പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമവും സംഘടിതവുമായ ഇടപെടലുകള്‍ക്കുള്ള അവസരവും, കുട്ടികളുടെ സര്ഗാത്മകവുമായ കഴിവുകള്‍ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനും വ്യക്തിത്വ വികാസത്തിനു മുതകുന്ന രീതിയില്‍ കുട്ടികളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് ബാലവേദി. കുട്ടികളെ ഗ്രൂപ്പുകള്‍ തിരിച്ച് ലീടേഴ്സിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും കുട്ടികള്‍ക്കിടയില്‍ ആരോഗ്യകരമായ മല്സരങ്ങളിലൂടെ പഠനം എളുപ്പവും രസകരവുമാക്കിതീര്‍ക്കാനുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും ബാലവേദിക്ക് കീഴില്‍ നടത്തും. പ്രാരംഭ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തുടങ്ങി. ബാലവേദിക്ക് കീഴില്‍ സാഹിത്യ സമാജങ്ങളും വിവിധ മല്‍സരങ്ങളും ക്യാമ്പുകളും ഗൈഡന്‍സ് ക്ലാസുകളും കയ്യെഴുത്തുമാസികയും.. തുടങ്ങി വിവിധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തും.
മദ്രസയുടെ ബ്ലോഗ്
മദ്രസയുടെ വിവിധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടുകളും ഫോട്ടോകളും വീഡിയോ ക്ളിപ്പിങ്ങുകളും കുട്ടികളുടെ സൃഷ്ടികളും വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്തകളും പഠന പട്യേതര പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ രൂപരെഖകളും പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടുകളും പഠന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ മോടലുകളും തുടങ്ങി സമഗ്രമായ ഒരു ബ്ലോങാണ്ണ്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നാദ്. മദ്രസയുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ പ്രജാരനത്ത്തിനപ്പുരം മതപടനതിന്റെ പുതിയ രീതികളെയും കാഴ്ച്ചപ്പാടുകലെയം ജനങ്ങളിതിക്കുകയും മടപടന രണ്ങത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക് പ്രചോതനം നല്കുകയും ഇവ്വിഷയകമായി ഞങ്ങളുടെ ചിന്തകളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും കൈമാറ്റം
പാരെന്‍സ് മീട്ടിന്ഗ്
കുട്ടികളുടെ പഠന പാട്യെതര പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ രക്ഷിതാക്കളുടെ സാനിത്യത്ത്തിന്റെ പ്രസക്തി ബോത്യപ്പെടുത്താനും അവരുടെ രചനാത്മകമായ ഇടപെടലുകള്‍ക്ക് പ്രചോതനവും അവസരങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കാനും കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവ സംസ്കാര രൂപീകരണത്തിലും അവരുടെ പഠന പാട്യെതര പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലും കൂട്ടായ പ്രവതനങ്ങങ്ങള്‍ക്കും ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കും ആശയ കൈമാട്ടങ്ങല്‍ക്കുമുള്ള അവസരമെന്ന നിലയില്‍ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന കൂട്ടായ്മകളും കൂടിച്ചേരലുകളും.
വ്യക്തിത്ത്വ വികസന -ഗൈഡന്‍സ് - കലാസാഹിത്യ ക്യാമ്പുകള്‍
കുട്ടികളുടെ വ്യക്തിത്വ വികാസത്തിനും കലാസാഹിത്യ സര്‍ഗ വാസനകള്‍ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള ക്ലാസുകളും ക്യാമ്പുകളും ബാലവേടിക്ക് കീഴില്‍ സങ്ങടിപ്പിക്കുക. മദ്രസക്ക് പുറത്തുള്ള വിദ്യാര്‍ത്തികള്‍ക്ക് കൂടി ഉപയോഗപ്പെടും വിധം ഇത്തരം ക്ലാസുകളും ക്യാമ്പുകളും സങ്ങടിപ്പിക്കുക.
സാഹിത്യ സമാജം
കുട്ടികളുടെ സര്‍ഗവാസനകള്‍ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം പഠന pരാവര്‍ത്ത്താനങ്ങളുടെയും മൂല്യ നിര്‍യാത്ത്തിന്റെയും പുതിയ രീതികള്‍ ആവിഷ്കരിക്കുകയും നടപ്പില്‍ വരുതുകയുമെന്ന നിലയില്‍ ക്രിയാത്മകവും കാര്യക്ഷമവുമായ രീതിയില്‍ സാഹിത്യ സമാജങ്ങള്‍ നടത്തുക. പഠന പ്രവര്‍ത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിപാടികല്‍ക്കാന്‍ സാഹിത്യ സമാജങ്ങളില്‍ അവതരിപ്പിക്കുക. എല്ലാ മാസവും അവസാനത്തെ വെള്ളിയാഴ്ചകളില്‍ സാഹിത്ത്യസമാജങ്ങള്‍ നടത്തപ്പെടുക.
അര്‍ദ്ധവാര്‍ഷിക പരീക്ഷ
ഫെബ്രുവരിയില്‍ അര്‍ദ്ധവാര്‍ഷിക പരീക്ഷ നടത്തും
കയ്യെഴുത്ത് മാസിക
പഠന പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി അറിവുകളുടെ സര്ങത്മങമായ ശ്വാംശീകരണവും പങ്ങുവേക്കലുകളും സാഹിത്യ കഴിവുകളുടെ പരിപോഷണവും ലക്ഷ്യമാക്കി ഓരോ മാസവും കയ്യെഴുത്ത് മാസിക പുറത്തിറക്കും. വിദ്യാര്‍ത്ത്തികളുടെ പത്രാടിപ സമിതിയാന്‍ മാസിക പുറത്തിറക്കുക.