വെക്കേഷന്‍ ക്ലാസിലേക്കുള്ള അഡ്‌മിഷന്‍ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു.


വെക്കേഷന്‍ ക്ലാസുകള്‍ ജൂലായ്‌ 30 മുതല്‍ ആരംഭിക്കുന്നു.

വെക്കേഷന്‍ ക്ലാസില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ താല്‍പര്യമുള്ള വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ രക്ഷിതാക്കള്‍ ഉടന്‍ ബന്ധപ്പെടുക.