അശ്റഫ് മരുത പധാനാധ്യാപകന്‍മദ് റസയുടെ പ്രധാനാധ്യപകനായി അശ് റഫ് മരുതയെ നിയമിച്ചു.
അബ്ദുര്‍‌റസാഖ് മദനി സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി, ഹനീഫ മാസ്റ്റര്‍ അസി.സദര്‍.