ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ടെക്നോളജി ശാനിഫ് വാഴക്കാട് ക്ളാസെടുക്കുന്നു